Regulamin akcji „Rabat za 3 zamówienia” 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.                     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Rabat za 3 zamówienia” (dalej: „Akcja”).

2.                     Organizatorem Akcji jest „Auchan Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, o kapitale zakładowym 730 981 150,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.                     Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

4.                     Akcja trwa od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

 

1.                     Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1.           posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2.           stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3.           posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.                     Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice, Tarczyn i okolice, Grójec i okolice, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i okolice, Sulejówek, Halinów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.                     Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

 

1.                     W okresie trwania Akcji , tj. od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., Uczestnikowi dokonującemu odbioru trzech zakupów towarów za pośrednictwem Strony przysługuje kod rabatowy o wartości 20 zł.

2.                     Kod rabatowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik Akcji będzie mógł wykorzystać w terminie do 11 grudnia 2018 r.  Warunkiem skorzystania z kodu będzie spełnienie warunku terminu dokonania zamówienia w okresie od  1 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

3.                     Kod zostanie przypisany do Cyfrowego Konta Auchan Klienta maksymalnie w ciągu 72 godzin roboczych od momentu odbioru trzeciego zamówienia. Treść przypisanego kodu rabatowego dostępna będzie po zalogowaniu na Cyfrowe Konto Auchan w zakładce „Kody promocyjne”.

4.                     Kod rabatowy pomniejszy koszt zamówienia w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze otrzymany kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od kosztu zamówienia wartość rabatu na dostawę w wysokości 20 zł.

5.                Kod rabatowy o którym mowa w ust. 1 powyżej nie łączy się z innymi kodami w jednym zamówieniu.

6.                     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na dostawę. Przypisanych kodów nie można przypisać do konta innego Klienta. 

§ 4. Reklamacje

 

1.                     Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.                     Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Rabat za 3 zamówienia”.

3.                     Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.                     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5.                     O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.                      Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.             Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.                Administratorem Państwa danych jest Organizator.

3.                Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Akcji.

4.                Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

5.                W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl.

6.                Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z „Auchan Polska” Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.

7.                Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Akcji. W przypadku wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte w ciągu miesiąca.

8.                Przysługuje Państwu prawo do:

8.1              żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

8.2              Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres bok.direct@auchan.pl;  cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3              wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

9.                Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.              Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

11.              W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

12.           Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.