Oferta specjalna

 

 

 Regulamin akcji „Kup za 10 zł odbierz 5 zł”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Kup za 10 zł odbierz 5 zł” (dalej: „Akcja”).

2.      Organizatorem Akcji jest „Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062578, NIP: 5272359806, o kapitale zakładowym 48.506.000,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.       Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”).

4.       Akcja trwa od 25.01.2018 do 07.02.2018 r.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

1.       Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

1.1.   posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect.pl,

1.2.   stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.3.   posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect,

2.      Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawy, Łomianek, Babic, Izabelina, Marek, Ząbek, Piaseczna, Piastowa, Pruszkowa, Raszyna, Michałowic, Ożarowa Mazowieckiego, Konstancina-Jeziorny, Magdalenki, Lesznowoli, Zalesia Górnego i okolic, Głoskowa i okolic, Góry Kalwarii i okolic, Grodziska Mazowieckiego, Kobyłki, Wołomina, Zielonki. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy dokonać zakupu produktów za minimum 10 zł w jednym zamówieniu z listy produktów znajdującej na Stronie internetowej pod adresem  http://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/nowosci-butiki/kup-za-10-zl-zyskaj-5-zl/c-13131313 pamiętając, że minimum całościowego zamówienia powinno wynosić 100 zł.

4. W akcji biorą udział zamówienia, które będą dostarczone w okresie od 25.01.2018 r do 07.02.2018 r. Zakupy zostaną uznane jako zrealizowane w momencie kiedy Uczestnik je odbierze.

5.  Każdy klient który spełni warunek z ust. 3 otrzyma kod rabatowy w wysokości 5 zł. Kod będzie możliwy do realizacji przy kolejnym zamówieniu na kwotę nie niższą niż 100zł, dokonanym zgodnie z regulaminem Organizatora. Warunkiem przypisania kodu jest zrealizowane zamówienie przez Uczestnika.

6.  Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

7. W ramach jednego zamówienia do konta może zostać przypisany tylko jeden kod rabatowy.

   § 3. Przekazanie kodu

1.  Kod zostanie przypisany do konta Uczestnika maksymalnie do 48 godzin roboczych od momentu odebrania zamówienia przez Uczestnika. Uczestnik zostanie powiadomiony o kodzie rabatowym za pomocą wiadomości email wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta w sklepie Organizatora. Kod rabatowy będzie również widoczny na koncie Klienta w zakładce "Kody promocyjne"

2.  Przypisany kod rabatowy będzie ważny do dnia 28.02.2018 r. Kod nie podlega wymianie ani zamianie, a uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Uprawnienia do otrzymania kodu nie może być przeniesione na osobę trzecią.

3.   Promocje i kupony rabatowe nie łączą się ze sobą oraz z innymi kodami rabatowymi.

4.  Przypisany w ramach Akcji kod rabatowy na dostawę nie będzie obowiązywał i nie będzie mógł być naliczony w przypadku zamówień z dostawą na ten sam dzień oraz zamówień z odbiorem osobistym.

§ 4. Reklamacje

1.   Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Reklamacja – „Kup za 10 zł odbierz 5 zł”.

2.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

3.    O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4.    Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 5. Postanowienia końcowe

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji, w tym wydania kuponów, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji
i wydania ewentualnej nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2.      Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.       Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem www.auchandirect.pl.