REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Rabat na produkty Antracyt”
§1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 


1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Rabat na produkty Antracyt”

prowadzona w sklepie internetowym działającym  pod adresem  www.auchandirect.pl, w okresie od 10.09.2020 r.  do 31.10.2020 r.  lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator - Auchan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr 0000599031, NIP: 5212935933, REGON: 013233702, kapitał zakładowy: 906 928 90000  zł.

3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Antracyt  ANTRACYT wymienionych w Załączniku nr 1, który Uczestnik może nabyć w sklepie internetowym AuchanDirect.pl z kodem rabatowym  -50% po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1. 

4. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.auchandirect.pl 

5. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej. §2

Postanowienia ogólne

1. Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

2. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.          posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów     w AuchanDirect,

1.2.          stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.3.          posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

3. Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Babice, Izabelin, Marki, Ząbki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Magdalenka, Lesznowola, Zalesie Górne i okolic, Głosków i okolic, Góra Kalwaria i okolic, Grodzisk Mazowiecki  i okolic, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Otrębusy, Komorów  i okolic, Nadarzyn i okolic, Prażmów, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Wólka Kosowska i okolice, Łoś i okolice, Grójec i okolice, Legionowo i okolice, Nieporęt i okolice, Jabłonna. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.


4. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.


5. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą umieszczone na stronie internetowej www.auchandirect.pl.

6. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem określonym w Załączniku nr 1, po dokonaniu  trzech zamówień w sklepie AuchanDirect za min. 100 zł w okresie od 10.09.2020 r. do 31.10.2020 r. 

7. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie 10.09.2020 r. do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Zakup Produktu Promocyjnego z rabatem -50%  będzie możliwy od 10.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 

8. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.  §3


Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien  połączyć się ze stroną internetową www.auchandirect.pl, zrobić w okresie  od 10.09.2020 r. do 31.10.2020 r. trzy razy zakupy za min. 100 zł każde i je odebrać. 

2. Po spełnieniu warunku z § 3 pt.1. do konta Uczestnika  zostanie przypisany kod rabatowy -50%, uprawniający do zakupu jednego wybranego Produktu Promocyjnego określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Otrzymany kod rabatowy -50% na wybrany Produkt Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę. 


4. Z akcji wyłączony jest zakup napojów alkoholowych w tym piwa bezalkoholowego.  §4


Zasady zakupu Produktów Promocyjnych


1. Produkty Promocyjne będą dostępne na stronie internetowej www.auchandirect.pl.

2.  Dokonanie 3 zakupów ich odebranie w trakcie trwania Akcji Promocyjnej  uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem -50%. Kod rabatowy będzie ważny do 14.11.2020 r. i do tego czasu można go wykorzystać.

3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w terminie od 10.09.2020 r. do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 1, tj. bez rabatu. §5


Reklamacje

1. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Rabat na produkty Antracyt”.

3. Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do     dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  
§6


Dane osobowe

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-550 Piaseczno).

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Auchan Polska Sp. z o.o., polegającego na rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie rozpatrzenie reklamacji.

  • Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o.

      Dane osobowe Uczestników składających reklamację będą przechowywane do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego lub zakończenia ewentualnego postępowania sądowego związanego ze złożoną reklamacją. 

  • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Auchan Polska Sp. z .o. danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl.

  • Przysługuje Państwu prawo do:

    • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.§7


 Postanowienia końcowe 

 

1. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

2 Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

3.Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Załącznik nr 1 – lista produktów promocyjnych Antracyt biorących udział w akcji, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem.

nr. Kod ean Opis artykułu Dostawcy cena sprzedaży wyjściowa cena sprzedaży z rabatem % 50
1 5904134502117 Patelnia z powłoką Qualum Basic Stone Edition 20 cm 77,98 38,99
2 5904134502124 Patelnia z powłoką Qualum Basic Stone Edition 24 cm 97,98 48,99
3 5904134502131 Patelnia z powłoką Qualum Basic Stone Edition 28 cm 119,98 59,99
4 5904134502148 Patelnia grillowa z powłoką imitującą kamień 28 cm 119,98 59,99
5 5904134502155 Patelnia do naleśników z powłoką Qualum Basic Stone Edition 26 cm 97,98 48,99
6 5904134502179 Garnek wysoki z powłoką Qualum Basic Stone Edition 24 cm 219,98 109,99
7 5904134502186 Brytfanna z odlewanego aluminium z powłoką Qualum Basic Stone Edition i Aroma Knob System 32x21 cm 249,98 124,99
8 5904134502193 Patelnia głęboka z odlewanego aluminium z powłoką Qualum Basic Stone Edition i Aroma Knob System 28 cm 239,98 119,99
9 5904134371805 Czajnik 2,5l 128,98 64,49
10 5904134945693 Szybkowar 6l 399,98 199,99
10 5904134803689 Komplet noży z nożem do owoców i warzyw, 3 elementy 79,98 39,99