Regulamin Aplikacji Mobilnej Auchan

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej Auchan, będącej oprogramowaniem działającym na urządzeniach mobilnych (np. telefonach komórkowych, smartfonach, palmtopach, czy tabletach), posiadających dostęp do Internetu z systemem operacyjnym iOS, Android, Windows Phone lub BB10 (dalej: „Aplikacja”).

1.2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

 1.3. Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00, PLN, NIP 5260309174, REGON 0100001888, bok.direct@auchan.pl (dalej: „Operator” lub „Auchan Direct”).

1.4. Zasady korzystania z Aplikacji zostały opisane w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej www.auchandirect.pl, w sklepach  App Store i Google Play oraz bezpośrednio w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

1.5 Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

a)            posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)           są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,

c)            stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

(zwane dalej: „Użytkownikami”).

1.6. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a. App Store (dla systemu iOS),

b. Google Play (dla systemu Android).

1.7. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

1.8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 8.0,

 b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 5.0.

2.3.  Aplikacja działa w trybie on – line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off – line. Operator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off - line.

2.4.  Aplikacja daje możliwość Użytkownikowi:

      a)            korzystania z przeglądania lokalizacji i informacji o sklepach oraz po wyrażeniu zgody na lokalizację urządzenia z funkcji nawigacji oraz mapy sklepu;

      b)            przeglądania aktualnych promocji oraz gazetek Auchan Polska sp. z o.o.;

       c)            założenia Cyfrowego Konta Auchan, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Cyfrowego Konta Auchan oraz Sklepu AuchanDirect i korzystania z dostępnych tam funkcjonalności.  

 

2.5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

3.4. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

4.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

5.2   Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia przenośnego Użytkownika, nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności opisanych w pkt 2.4.c niniejszego Regulaminu. Użytkownik może zrezygnować z ww. funkcjonalności, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz Sklepu AuchanDirect. 

5.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

5.4.  Operator może w każdym czasie wycofać dostęp Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności z 14-dniowym powiadomieniem, chyba że Regulamin Cyfrowego Konta Auchan oraz Sklepu AuchanDirect przewiduje dłuższy termin, wówczas zastosowanie znajdują przepisy tego regulaminu. Informację w zakresie, o jakim mowa w tym przepisie, Operator zamieści na stronie www.auchandirect.pl.

 

VI. REKLAMACJE

 6.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej bok.direct@auchan.pl.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie.

 

 

VII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

7.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

7.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.auchandirect.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji oraz w sklepach  App Store i Google Play.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8.2 Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8.3 Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2018  r.