Regulamin akcji „Upominek do 3go zamówienia”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Upominek do 3go zamówienia” (dalej: „Akcja”).

2.         Organizatorem Akcji jest „Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062578, NIP: 5272359806, o kapitale zakładowym 48 506 000,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.         Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”).

4.         Akcja trwa od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

1.         Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

1.1.      posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.2.      stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.3.      posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.         Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice, Głosków i okolice, Babice, Izabelin, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Góra Kalwaria i okolice oraz Prażmów i okolice, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Milanówek, Komorów, Otrębusy, Parzniew i ich okolice, Wólka Kosowska i okolice, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Łoś i okolice. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.         Aby otrzymać upominek należy wykonać następujące czynności:

3.1.      dokonać rejestracji w sklepie internetowym Organizatora,

3.2.      spełnić warunki Akcji na zasadach określonych w § 3 ust. 1.

4.         Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

5.         W Akcji można wziąć udział tylko jeden raz , co oznacza, że w przypadku dalszych zamówień złożonych w okresie trwania Akcji dalsze zamówienia nie będą premiowane.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

1.         Upominek przysługuje Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji dokona i zrealizuje 3 zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej, w sklepie internetowym Organizatora www.auchandirect.pl. Upominek zostaje dołączany do 3 zamówienia.

2.         Zamówienia o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać uznane jako zrealizowane jeśli dostawa będzie odbywać się w czasie trwania Akcji a Uczestnik odbierze zakupy.

3.         Organizator informuje, że minimalna wartość zamówienia w AuchanDirect musi wynosić 100 zł brutto. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach zakupów w AuchanDirect dostępne są pod adresem www.auchandirect.pl.

§ 4. Upominki

1.         W związku z Akcją przyznane zostaną upominki związane z reklamą i promocją Organizatora, w postaci zestawu 3 batonów o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 20 zł (dalej: „Upominek”).

2.         Upominki są przyznawane według kolejności spełnienia przez Uczestników warunków o których mowa w § 3 ust. 1, w datach obowiązywania Akcji lub do wyczerpania puli Upominków.

3.         Upominki zostają dostarczone Uczestnikom spełniającym warunki o których mowa w § 3 ust. 1 na koszt Organizatora w trakcie realizowania 3 dostawy.

4.         Upominki nie podlegają wymianie ani zamianie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

5.         Uprawnienie do Upominku nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§ 5. Reklamacje

1.         Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Reklamacja – upominek do 3go zamówienia

2.         Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

3.         O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4.         Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.         Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o.
z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji
i wydania ewentualnej nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2.         Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

3.         W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

4.         Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.         Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem www.auchandirect.pl.