Regulamin akcji „10 zł za Coolomat 2” 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.            Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „10 zł za Coolomat 2” (dalej: „Akcja”).

2.                Organizatorem Akcji jest Auchan Polska Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062578, NIP: 5272359806, o kapitale zakładowym 48 506 000,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.             Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

4.             Akcja trwa od 16 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

 

1.            Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1.      posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2.      stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3.      posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.             Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice, Tarczyn i okolice, Grójec i okolice, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i okolice, Sulejówek, Halinów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.             Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

 

1.             Uczestnikowi dokonującemu zakupów towarów za pośrednictwem Strony oraz formy odbioru zamówienia w jednym z Coolomatów, przysługuje kod rabatowy na zakupy o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest wybór daty odbioru  zakupów w Coolomacie  w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r..

2.             Lista dostępnych Coolomatów znajduje się na stronie https://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/click-collect/e-punktyodbioru.

3.             Kod rabatowy na zakupy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik Akcji będzie mógł wykorzystać w terminie do 15 lipca 2018 r. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest zrobienie zamówienia o wartości minimum 150 zł.

4.             Do wartości zamówienia, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie wlicza się kosztów dostawy.

5.             Kod zostanie przypisany do konta Klienta w ciągu maksymalnie 72 godzin roboczych od momentu odbioru zamówienia przez Uczestnika. Treść przypisanego kodu Uczestnik może sprawdzić po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan  w zakładce „Kody promocyjne”. Kod rabatowy w ramach Akcji uczestnik będzie mógł wykorzystać na zakupy z dostawą do domu lub z dostawą z odbiorem osobistym (w Punkcie odbioru lub Coolomacie).

6.             Rabat Uczestnikowi nie przysługuje w sytuacji kiedy zamówienie nie zostanie przez niego podjęte w wybranym dni i przedziale godzinowym.

7.             Za każde zamówienie spełniające warunek o którym mowa w ust. 1 powyżej Uczestnikowi przysługuje kod rabatowy. Kody rabatowe  na zakupy przypisane w ramach Akcji można łączyć.

8.             Kod rabatowy pomniejszy koszt zakupów w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze otrzymany kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od  wartości zamówienia  wartość rabatu w wysokości 10 zł lub jego wielokrotności.

9.             Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na zakupy. Przypisanych kodów nie można przypisać do konta innego Klienta. 

§ 4. Reklamacje

 

1.             Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.             Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „10 zł za Coolomat 2”.

3.             Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.             Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5.             O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.             Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.             Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.             Administratorem Państwa danych jest Organizator.

3.             Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Akcji.

4.             Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

5.             W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl.

6.             Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Auchan Polska Sp. z o.o.obsługujących systemy informatyczne.

7.             Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Akcji. W przypadku wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte w ciągu miesiąca.

8.             Przysługuje Państwu prawo do:

8.1           żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

8.2           wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres bok.direct@auchan.pl;  cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3           wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

9.             Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.           Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

11.           W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

12.          Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 

Sprawdź Regulamin poprzedniej akcji trwajacej do dnia 15.06.2018>>