Regulamin akcji „Rabat 10 zł za odbiór osobisty” 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.            Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Rabat 10 zł za odbiór osobisty” (dalej: „Akcja”).

2.            Organizatorem Akcji jest „Auchan Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, o kapitale zakładowym 730 981 150,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.             Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

4.             Akcja trwa od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

 

1.            Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1.      posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2.      stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3.      posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.             Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice, Tarczyn i okolice, Grójec i okolice, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i okolice, Sulejówek, Halinów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.             Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

 

1.             Uczestnikowi dokonującemu zakupów towarów za pośrednictwem Strony oraz formy odbioru zamówienia w jednym z urządzeń samoobsługowych lub Punktów Odbioru, przysługuje kod rabatowy na zakupy o wartości 10 zł na kolejne zakupy.

2.             Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest wybór daty odbioru  zakupów w urządzeniu samoobsługowym lub Punkcie Odbioru  w okresie od 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2018.

3.             Lista dostępnych samoobsługowych urządzeń i Punktów Odbioru znajduje się na stronie https://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/click-collect/e-punktyodbioru.

4.             Kod rabatowy na zakupy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik Akcji będzie mógł wykorzystać w terminie do dnia 31 stycznia 2019. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest zrobienie zamówienia o wartości minimum 150 zł.

5.             Do wartości zamówienia, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie wlicza się kosztów dostawy.

6.             Kod zostanie przypisany do konta Klienta w ciągu maksymalnie 72 godzin roboczych od momentu odbioru zamówienia przez Uczestnika. Treść przypisanego kodu Uczestnik może sprawdzić po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan  w zakładce „Kody promocyjne”. Kod rabatowy w ramach Akcji uczestnik będzie mógł wykorzystać na zakupy z dostawą do domu lub z dostawą z odbiorem osobistym (w Punkcie Odbioru lub urządzeniu samoobsługowym).

7.             Rabat Uczestnikowi nie przysługuje w sytuacji kiedy zamówienie nie zostanie przez niego podjęte w wybranym dniu i przedziale godzinowym.

8.             Za każde zamówienie spełniające warunek o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej Uczestnikowi przysługuje kod rabatowy. Kody rabatowe na zakupy przypisane w ramach Akcji nie łączą się ze sobą oraz z innymi kodami rabatowymi.

9.             Kod rabatowy pomniejszy koszt zakupów w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze otrzymany kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od  wartości zamówienia  wartość rabatu w wysokości 10 zł.

10.           Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na zakupy. Przypisanych kodów nie można przypisać do konta innego Klienta. 

§ 4. Reklamacje

 

1.             Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.             Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Rabat 10 zł za odbiór osobisty”.

3.             Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.             Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5.             O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.             Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.      Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.            Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.            Dane osobowe uczestnika Akcji są przetwarzane są:

·         w celu przeprowadzenia Akcji podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, polegającego na przeprowadzeniu akcji. W przypadku niepodania danych nie jest możliwe uczestniczenie w konkursie.

 

 

 

 

4.     Na potrzeby Akcji przetwarzane są następujące dane Uczestników: adres e – mail; ponadto dodatkowe dane, które zobowiązany jest podać Uczestnik Akcji podczas rejestracji Cyfrowego Konta Auchan: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

 

 

5.          Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem. obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe.

 

6.            Dane Uczestników będą przechowywane przez 60 dni od zakończenia Konkursu.

7.         Dane Uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora.

8.            Uczestnikom Akcji przysługuje prawo do:

a)       żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

b)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

9.            Dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.     W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl.

11.     Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

12.        Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.