Ilość drzew do posadzenia w akcji:

Posadźmy las :)

 REGULAMIN "DRZEWA ZA KARTONY

 

 § 1 ORGANIZATOR

Organizatorem akcji „Drzewa za kartony”, zwanej dalej „Akcją”, jest „Auchan E-commerce Polska” Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000062578, NIP: 527-23-59-806, REGON: 017400686, kapitał zakładowy 48.506.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 UCZESTNICY akcji

1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

1.1.     posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect (są zarejestrowanymi klientami AuchanDirect),

1.2.          stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.3.          posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect,

1.4.          są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c.

2. Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje teren: Warszawy, Łomianek, Babic, Izabelina, Marek, Ząbek, Piaseczna, Piastowa, Pruszkowa, Raszyna, Michałowic, Ożarowa Mazowieckiego, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Brwinowa, Konstancina-Jeziorny, Magdalenki, Lesznowoli, Zalesia Górnego i okolic, Głoskowa i okolic, Góry Kalwarii i okolic, Wołomina, Zielonki, Kobyłki, Wólki Kosowskiej i okolic, Łosia i okolic. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3. Uczestnictwo w akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

4. Akcja rozpoczyna się w dniu 12 czerwca 2017 roku i będzie trwała do dnia 10 września 2017 roku.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI I JEGO ZASADY

1. W ramach Akcji w dniach od 12 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Organizator wraz z dostawą zamówionych towarów z AuchanDirect.pl, dostarczy Album oraz pierwszą z sześciu naklejek przedstawiających wizerunek drzew występujących na terenie Polski, zwanych dalej „Naklejkami”. Po tym terminie Album może być dodany do zamówienia po wcześniejszej informacji od Klienta.

2. Naklejki należy wklejać w miejscach wskazanych w Albumie. W każdym Albumie jest miejsce na 6 Naklejek.

3. W trakcie trwania Akcji Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę za każdą jednorazowo zwróconą ilość kartonów -maksymalnie jedną naklejkę przy każdej z dostaw zamówienia połączonych z odbiorem kartonów . W celu uniknięcia wątpliwości Organizator przyjmuje wyłącznie kartony, w których dostarczane są zamówienia AuchanDirect.pl.

4. Kartony po dostarczonym zamówieniu Uczestnik może zwrócić podczas kolejnej dostawy. Pracownik Organizatora może odmówić przyjęcia kartonów z bieżącej dostawy.

5. Album uznaje się za wypełniony jeżeli zawiera wszystkie 6 Naklejek, przedstawiających 6 różnych drzew. Uczestnik może wypełnić dowolną ilość Albumów.

6. Wypełniony, zgodnie z ust. 5 powyżej, Album Uczestnik powinien przedstawić pracownikowi Organizatora dostarczającemu zamówienie w terminie do 10 września 2017 roku.

7. Za każdy prawidłowo wypełniony Naklejkami Album Organizator posadzi w imieniu Uczestnika drzewko, w uzgodnionym z właściwymi organami miejscu. Uczestnik nie jest właścicielem drzewka. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnikowi nie przysługują  żadne roszczenia z tego tytułu.

8. Organizator za każde drzewko posadzone w imieniu Uczestnika wystawi Uczestnikowi imienny Certyfikat potwierdzający jego wkład w ochronę środowiska, zwany dalej „Certyfikatem”, który doręczy Uczestnikowi.

9. Certyfikat o którym mowa w ust. 7 powyżej, zostanie doręczony za pośrednictwem poczty na adres podany w trakcie rejestracji w AuchanDirect.pl. Certyfikat zostanie dostarczony nie później z upływem 14 dni od dnia zakończenia Akcji. W przypadku braku odbioru Certyfikatu, Organizator ponowi próbę doręczenia Certyfikatu, w przypadku dalszej nieskuteczności Certyfikat będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

10. Certyfikat wydany w ramach Akcji nie podlega wymianie ani zamianie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

11.  Wyniki Akcji potwierdzające ilość drzew która zostanie posadzona w imieniu Uczestników zostaną ogłoszone na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com (http://www.facebook.com/KlubAuchanDirect) oraz na stronie internetowej www.auchandirect.pl w terminie 14 dni od zakończenia Akcji

§ 4. Reklamacje

1. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Drzewa za kartony ”.

3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego (ewentualnie adresem e-mail), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

7. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnicy Akcji poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe przetwarzane w postaci: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania, są w celu przeprowadzenia Akcji, w tym wydania Certyfikatów oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji i wydania ewentualnego Certyfikatu. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestników wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestników w Akcji.

5. Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem https://www.auchandirect.pl/