Przejdź do profilu KlubAuchanDirect>>>

 

Regulamin Konkursu „Mistrzowskie rabaty”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą „Mistrzowskie rabaty” (zwanym dalej: „Konkursem”).

2.     Organizatorem Konkursu jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062578, kapitał zakładowy 48.506 000,00  zł., adres elektroniczny: direct@auchan.pl, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3.   Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu Klub AuchanDirect na portalu społecznościowym Facebook: http://www.facebook.com/KlubAuchanDirect.

4.      Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego.

5.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

6.     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 14 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.       Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

a)   posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect (są zarejestrowanymi klientami AuchanDirect i posiadają na swoim koncie zrealizowane przynajmniej 1 zamówienie),

b)       stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

c)        posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect,

d)       są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c.

 

2.  Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.a powyżej, obejmuje teren: Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice, Tarczyn i okolice, Grójec i okolice, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i okolice, Sulejówek, Halinów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem: www.auchandirect.pl.

3.        Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności:

e)        Posiadać zarejestrowane konto w sklepie AuchanDirect.pl z przynajmniej 1 zrealizowanym zamówieniem,

f)        spełnić warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu.

4.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym lub członkowie najbliższych rodzin tych osób. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia włącznie.

5.       Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie i jego zasady

1.    Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać łącznie następujące czynności:

  • Śledzić profil Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com (http://www.facebook.com/KlubAuchanDirect);
  • Wykonać zadanie konkursowe w komentarzu pod Postem konkursowym, które będą pojawiać się w dniach: 14 czerwca 2018 r., 15 czerwca 2018 r., 16 czerwca 2018 r., 17 czerwca 2018 r., 18 czerwca 2018 r., 19 czerwca 2018 r., 20 czerwca 2018 r., 21 czerwca 2018 r., 22 czerwca 2018 r., 23 czerwca 2018 r., 24 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r., 26 czerwca 2018 r., 27 czerwca 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 30 czerwca 2018 r., 1 lipca 2018 r., 2 lipca 2018 r., 3 lipca 2018 r., 6 lipca 2018 r., 7 lipca 2018 r., 10 lipca 2018 r., 11 lipca 2018 r., 14 lipca 2018 r., 15 lipca 2018 r. Każdego dnia Organizator wskaże jedno spotkanie meczowe na które Uczestnik będzie mógł udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe.

2.  Zadanie konkursowe polega na wpisaniu w komentarzu pod Postem konkursowym wyniku spotkania meczu piłki nożnej pomiędzy wskazanymi drużynami.

3.       Wynik spotkania Uczestnik powinien wpisać pod Postem konkursowym w formacie cyfrowej gdzie pierwsza cyfra określa bramki strzelone przez pierwszą wskazaną drużynę, a druga cyfra określa bramki strzelone przez drugą wskazaną drużynę.

4.    Jednego dnia każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić w Konkursie tylko jedną odpowiedź oraz zdobyć tylko jedną nagrodę.

5.      Organizator będzie brał pod uwagę wynik meczu w regulaminowym czasie gry, trwającym 90 minut.

6.     Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu odbywa się od opublikowania Postu konkursowego w dniu meczowym do wskazanej w Poście konkursowej godzinie. Komentarze z późniejszą datą publikacji nie będą brane pod uwagę.

7.     Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jest skomentowanie Postu konkursowego zgodnie z opisem w ust. 3 powyżej.

8.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci szansę na otrzymanie Nagrody.

9.     Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych przez Uczestników treści pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu oraz naruszające prawa osób trzecich.

10. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte z Konkursu, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestnika Konkursu.

§ 4.  Nagrody

1.        Nagrodami w Konkursie są:

1.1.   kody rabatowe (dalej „Kody Rabatowe”) na zakupy o wartości 10 zł za prawidłowe odgadnięcie dokładnego wyniku spotkania;

1.2.   Kody Rabatowe o wartości 5 zł za prawidłowe wskazanie zwycięzcy lub remisu w spotkaniu;

1.3.   nagroda w postaci zestawu kibica składającego się z: kapelusza kibica, flagi kibica, trąbki kibica, dla pierwszych 6 Uczestników, którzy do dnia 31 lipca 2018 zrobią zakupy z kodem rabatowym o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej.

2.      Kod rabatowy, który wchodzi w skład Nagrody o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przypisany do zarejestrowanego konta Uczestnika w sklepie AuchanDirect.pl. Kod rabatowy nie może się łączyć z innymi posiadanymi przez Uczestnika kodami rabatowymi w jednym zamówieniu. Kod rabatowy będzie można zrealizować do dnia 30 września 2018 r.

3.      Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

4.      Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do jednego Kodu rabatowego o których mowa w ust. 1 powyżej w ramach jednego dnia trwania Konkursu, tzn. jeśli Uczestnik wskaże prawidłowo wynik spotkania meczowego to przysługuje mu nagroda w postaci Kodu rabatowego o wartości 10 zł.

5.       Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

6.       Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§ 5. Zasady przyznawania nagród

1.       Organizator wyłoni Laureatów nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 w oparciu o następujące kryteria:

a.     zgodność z Regulaminem,

b.     godzina dodania komentarza z odpowiedzią,

2.       Laureaci będą wyłonieni w kolejnym dniu po zakończeniu spotkania meczu piłki nożnej o którym mowa w § 3 ust. 6  maksymalnie do godziny 23:00.

3.       W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 powyżej Organizator ma prawo do niewyłaniania Laureatów Konkursu.

§ 6. Zawiadamianie Laureata i wydanie nagrody

1.       Informacje o Laureacie (imię oraz nazwisko) zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze w Internecie, na stronie fanpage'u Klub AuchanDirect na Facebooku, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i akceptując zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

2.       Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata w formie wiadomości prywatnej portalu Facebook.com na konto Klub AuchanDirect informacji obejmującej: adres email podany podczas rejestracji w sklepie AuchanDirect.pl oraz imienia i nazwiska Laureata, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od daty publikacji Laureatów, o którym mowa w ust. 1.

3.       Wydanie nagrody, nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4.       Nagroda o której mowa w § 6 ust. 1.3 zostanie dołączona do zakupów realizowanych z wykorzystaniem kodu rabatowego o którym mowa w § 6 ust. 1.1

5.       W przypadku, gdy Laureat nagrody nie spełni warunków określonych w § 6 ust. 2 prawo do danej nagrody przepada, a Organizator ma prawo wybrać nowego Laureata.

6.       W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków Regulaminu o których mowa w § 2 ust. 1 a Organizator ma prawo wybrać nowego Laureata.

§ 7. Reklamacje

1.       Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Konkursu lub w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia.

2.       Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Auchan Polska sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Reklamacja – Mistrzowskie rabaty”.

3.      Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego (ewentualnie adresem e-mail)), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.      Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub nie zawierające wymaganych danych umożliwiających rozpoznanie reklamacji nie będą rozpatrywane.

5.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

6.      O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

7.      Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1.      Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.      Administratorem Państwa danych jest Organizator.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Akcji.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

5.      W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl.

6.      Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Auchan Polska Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.

7.      Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Akcji. W przypadku wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte w ciągu miesiąca.

8.      Przysługuje Państwu prawo do:

8.1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

8.2 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres bok.direct@auchan.pl;  cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

9.      Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.    Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

11.    W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

12.    Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.