Regulamin

W serwisie auchandirect.pl dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

AuchanDirect – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym auchandirect.pl 

Administratorze danych - Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062578, o kapitale zakładowym 48 506 000 PLN, NIP527-23-59-806, REGON 017400686;

danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;


Koncie – należy przez to rozumieć utworzone po rejestracji indywidualne konto Użytkownika w sklepie AuchanDirect, za pomocą którego dokonuje się zamówień na towary lub korzysta z innych usług AuchanDirect, zgodnie z Regulaminem AuchanDirect.pl;

Sprzedawcy lub równoważnie „nas – należy przez to rozumieć Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062578, o kapitale zakładowym 48 506 000 PLN, NIP527-23-59-806, REGON 017400686;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą AuchanDirect, w tym korzystającą z AuchanDirect w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak dokonywanie za pomocą sklepu AuchanDirect zakupu detalicznego oferowanych towarów na odległość.

 

Dane osobowe

Użytkownik, który tylko przegląda strony AuchanDirect, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Nie musi również mieć Konta do tego celu. Wyjątkiem są informacje dotyczące napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które są dostępne wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Użytkowników po zalogowaniu do Konta w AuchanDirect.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w AuchanDirect (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji do Konta oraz składania zamówień na towary, dostępnych w AuchanDirect. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.

Administrator danych przetwarza dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą AuchanDirect oraz umów sprzedaży na odległość, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z takich usług lub realizacji umów sprzedaży na odległość, w tym obsługi reklamacji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych może wykonywać wobec Użytkowników marketing bezpośredni w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243), wykorzystując w tym celu adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika. Użytkownik ma możliwość anulowania udzielonej zgody w odpowiedniej zakładce swojego Konta. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

Bezpieczeństwo

Korzystanie z AuchanDirect nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

 

Dostęp osób trzecich do danych 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Użytkownika zgody, Administrator danych może udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom należącym do Grupy Auchan (np. Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie) w celu wykonywania przez te podmioty marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243). Użytkownik ma możliwość anulowania udzielonej zgody w odpowiedniej zakładce swojego Konta. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

 

Pliki Cookie

AuchanDirect wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować AuchanDirect do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. W AuchanDirect używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Organizator), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

„Własne” cookies AuchanDirect pochodzą z domeny auchandirect.pl i są wykorzystywane w następujących celach:

1.optymalizacja wyświetlania AuchanDirect oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość)
2.umożliwienie zalogowania się Użytkownika do AuchanDirect i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie AuchanDirect;
3.prowadzenie statystyk dotyczących AuchanDirect;
4.potwierdzenie, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat dotyczący cookies;
5.umożliwienie składania zamówień w sklepie internetowym AuchanDirect;
6.rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia AuchanDirect w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).
 

AuchanDirect wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do AuchanDirect (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do AuchanDirect), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w AuchanDirect oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z AuchanDirect. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz AuchanDirect. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem:
http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Informacje o ustawieniach dotyczących cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Przechowywania plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez AuchanDirect oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies AuchanDirect może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie AuchanDirect.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail:bok.direct@auchan.pl.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Data:    26.04.2017 r.