Regulamin akcji "Upominek do 3go zamówienia"


§1. Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą "Upominek do 3go zamówienia" (dalej: "Akcja").
 2. 2. Organizatorem Akcji jest "Auchan Polska" sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0100001888, NIP: 5260309174, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 zł, adres elektroniczny: kontakt@auchan.pl (dalej: "Organizator").
 3. 3. Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: "Stroną").
 4. 4. Akcja trwa od 1.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

§2. Uczestnictwo w Akcji

 1. 1. Uczestnikami Akcji (dalej: "Uczestnik/Uczestnicy") mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:
  1. 1.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,
  2. 1.2. stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. 1.3. posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.
 2. 2. Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice, Głosków i okolice, Babice, Izabelin, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Góra Kalwaria i okolice oraz Prażmów i okolice, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Milanówek, Komorów, Otrębusy, Parzniew i ich okolice, Wólka Kosowska i okolice, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Łoś i okolice, Grójec. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.
 3. 3. Aby otrzymać upominek należy wykonać następujące czynności:
  1. 3.1. dokonać rejestracji w sklepie internetowym Organizatora,
  2. 3.2. spełnić warunki Akcji na zasadach określonych w §3 ust. 1.
 4. 4. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 5. 5. W Akcji można wziąć udział tylko jeden raz , co oznacza, że w przypadku dalszych zamówień złożonych w okresie trwania Akcji dalsze zamówienia nie będą premiowane.

§3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

 1. 1. Upominek przysługuje Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji dokona i zrealizuje 3 zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej, w sklepie internetowym Organizatora www.auchandirect.pl. Upominek zostaje dołączany do 3 zamówienia.
 2. 2. Zamówienia o których mowa w ust. 1 powyżej mogą zostać uznane jako zrealizowane jeśli dostawa będzie odbywać się w czasie trwania Akcji a Uczestnik odbierze zakupy.
 3. 3. Organizator informuje, że minimalna wartość zamówienia w AuchanDirect musi wynosić 100 zł brutto. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach zakupów w AuchanDirect dostępne są pod adresem www.auchandirect.pl.

§4. Upominki

 1. 1. W związku z Akcją przyznane zostaną upominki związane z reklamą i promocją Organizatora, w postaci  Halls gum extra strong 15x14g - o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 20 zł (dalej: "Upominek").
 2. 2. Upominki są przyznawane według kolejności spełnienia przez Uczestników warunków o których mowa w §3 ust. 1, w datach obowiązywania Akcji lub do wyczerpania puli Upominków.
 3. 3. Upominki zostają dostarczone Uczestnikom spełniającym warunki o których mowa w §3 ust. 1 na koszt Organizatora w trakcie realizowania 3 dostawy.
 4. 4. Upominki nie podlegają wymianie ani zamianie, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 5. 5. Uprawnienie do Upominku nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§5. Reklamacje

 1. 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora ("Auchan Polska" sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok.direct@auchan.pl z dopiskiem "Reklamacja – upominek do 3go zamówienia"
 2. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§6. Postanowienia końcowe

 1. 1. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 3. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Akcji.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 5. 5. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl.
 6. 6. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Auchan Polska Sp. z o.o. obsługujących systemy informatyczne.
 7. 7. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Akcji. W przypadku wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte w ciągu miesiąca.
 8. 8.Przysługuje Państwu prawo do:
  1. 8.1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2. 8.2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres bok.direct@auchan.pl; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. 8.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 9. 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. 10. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 11. 11. W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.
 12. 12. Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.