Regulamin akcji „Zimobranie”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Zimobranie” (dalej: „Akcja”).2. Organizatorem Akcji jest „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062578, NIP: 5272359806, o kapitale zakładowym 48 506 000,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3. Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.4. Akcja trwa od 18.01.2018 r. do 26.01. 2018 r.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2. stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3. posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2. Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

1. W okresie trwania Akcji, Uczestnikowi dokonującemu zamówienia w okresie 18.01.2018 – 26.01.2018 za pośrednictwem Strony internetowej www.auchandirect.pl przy wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 300 zł brutto, przysługuje kod rabatowy na darmową dostawę, który klient powinien wpisać podczas finalizacji zakupów, kod rabatowy jest widoczny na banerze reklamowym na stronie głównej sklepu, treść kodu: FERIE.

2. Dodatkowo po spełnieniu warunków z punktu 1 w czasie 48h od dostarczenia zamówienia do klienta, zostanie przypisany do jego konta w AuchanDirect.pl dodatkowy kod 10,10 zł , który klient będzie mógł wykorzystać do dnia 12.02.2018

3. Kody rabatowe nie obowiązują w usłudze dostaw tego samego dnia, zamówień z usługą odbioru osobistego. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

4. Kod rabatowy pomniejszy koszt dostawy w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od kosztu dostawy zamówienia wartość rabatu na dostawę w wysokości 19,90 zł, wówczas koszt dostawy dla Uczestnika wyniesie w przypadku zamówienia z dostawą na kolejne dni 0 zł.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na dostawę. Przypisanych kodów nie można przypisać do konta innego Klienta.§ 4. Reklamacje

1. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Zimobranie”

3. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.§ 5. Postanowienia końcowe

1. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnicy Akcji poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe w postaci adresu email oraz imienia i nazwiska przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji, w tym przyznania kodów rabatowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji i przyznania ewentualnych kodów rabatowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

5. Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem www.auchandirect.pl.