Regulamin  świadczenia usługi Newslettera przez Auchan Polska Sp. z o.o.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter Auchan (dalej „Usługa”).

1.2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez spółkę  Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000032892, kapitał zakładowy:  906.928.900.00 zł., NIP: 526-03-09-17, Regon: 010001888, (dalej: „Auchan”).

1.3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

 

II. USŁUGA NEWSLETTER

 

2.1. Świadczenie Usługi polega na przesyłaniu przez Auchan na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) dotyczących oferty Auchan (dalej „Newsletter Auchan”). Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2.2. Newsletter dotyczący oferty Auchan zawiera informacje handlowe dotyczące Auchan, w tym informacje o ofercie produktów Auchan, aktualnych ofertach, ofertach specjalnych, promocjach oraz rabatach, w tym opinie, materiały prasowe. Newsletter zawiera także informacje handlowe dotyczące podmiotów współpracujących z Auchan, tj. linki do stron prowadzonych przez podmioty współpracujące z Auchan.

2.3. Usługa świadczona jest dla osób posiadających Cyfrowe Konto Auchan  (zwane dalej „Kontem”), którzy wyrazili chęć otrzymywania wybranego Newslettera, oraz dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania Newslettera i podały w tym celu adres e-mail, a nie posiadają Konta (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera.

2.4. Aby otrzymywać Newsletter  dotyczący oferty Auchan, Użytkownik:

a) zaznacza wybraną opcję pod formularzem rejestracyjnym podczas rejestracji Cyfrowego Konta Auchan, albo w ustawieniach Konta lub,

b) podaje swój adres email w stronie www.auchan.pl w sekcji Newsletter lub,

c) podaje swój adres email podczas logowania się do sieci WiFi w sklepach Auchan o nazwie: Auchan Free WiFi,

d) zamawia newsletter Auchan w programie Skarbonka.

Auchan na podany adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną wraz z Regulaminem.

2.5. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą dokonania jego zamówienia.

2.6. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

2.7. Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Użytkownika. W przypadku osób posiadających Konto, w celu rezygnacji z Usługi Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto i w zakładce „Newsletter” zmienić ustawienia poprzez odznaczenie wybranej opcji. W przypadku osób nieposiadających Konta, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania  Newslettera poprzez użycie linka „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego otrzymanego Newslettera.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

3.1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów)  i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3.2. W ramach korzystania z Usługi niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

3.2.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;

3.2.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Auchan lub osób trzecich;

3.2.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.3. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:

3.3.1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;

3.3.2. włączyć obsługę plików cookies;

3.3.3. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up);

3.3.4. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

3.3.5. system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).

3. 4.  Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Auchan Polska oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

 

IV. REKLAMACJE

 

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

b) pocztą elektroniczną, na adres: newsletter.marketing@auchan.pl.

4.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

4.3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Auchan w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.4  poniżej.

4.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Auchan powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4.5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4.6. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

 

V. DANE OSOBOWE

 

5.1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno.

5.2.  Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  korzystania z usługi Newslettera.

5.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu  przez Auchan Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera.

5.4. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące z Auchan Polska Sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.

5.5Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane:

5.5.1. w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika nieposiadającego Cyfrowego Konta Auchan (w przypadkach, o których mowa w pkt. II ust.2.4 b), c), d))  - przez 2 lata od dnia rezygnacji;

5.5.2w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Cyfrowego Konta Auchan (w przypadku, o którym mowa w pkt. II ust. 2.4. a)) – przez 2 lata od dnia usunięcia Cyfrowego Konta Auchan.

5.6.  Użytkownikowi przysługuje prawo do:

5.6.1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

5.6.2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Auchan Polska Sp. z o.o. Państwa danych osobowych.

5.7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl.

5.8. Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

VI. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

6.1.  Auchan zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Auchan określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Auchan, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Auchan wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Auchan www.auchan.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera  na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.

6.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

6.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.auchan.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.