Regulamin

Regulamin Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu AuchanDirect

§ 1.Postanowienia ogólne i definicje.

1.Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki posiadania Cyfrowego Konta Auchan oraz dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod adresem elektronicznym www.auchandirect.pl oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej po zalogowaniu.

2.Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2.1.Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

2.2.Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

2.3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

3.1. Administrator Cyfrowego Konta Auchan - Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 PLN, NIP 5260309174, REGON 0100001888, umożliwiający korzystanie z usługi Cyfrowego Konta Auchan.

3.2 Sprzedawca – Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 PLN, NIP 5260309174, REGON 0100001888, dokonujący za pomocą sklepu AuchanDirect sprzedaży detalicznej Towaru na odległość.

3.3. AuchanDirect – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.auchandirect.pl.

3.4. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów Towarów w AuchanDirect.

3.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.6. Zamówienie – zamówienie obejmujące Towary będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach AuchanDirect przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem adresu dostawy, Samoobsługowego urządzenia lub Punktu odbioru zlokalizowanego na terenie Auchan, bądź zewnętrznego Punktu odbioru, formy Płatności i godziny dostawy lub odbioru Towarów.

3.7. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w sklepie AuchanDirect, za pomocą którego Zamawiający wybiera Towar będący przedmiotem Zamówienia.

3.8. Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, która może zostać zamówiona w AuchanDirect.

3.9. Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów dostawy Towaru lub Opłaty za Odbiór osobisty. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

3.10. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy lub Opłaty za Odbiór osobisty, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

3.11. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.

3.12. Opłata za Odbiór osobisty – opłata za dostawę zamówionych Towarów do wybranego przez Zamawiającego Punktu odbioru na terenie Auchan, zewnętrznego Punktu odbioru lub Samoobsługowego urządzenia. Opłata za Odbiór osobisty wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). Cennik poszczególnych Opłat za odbiór osobisty w:

- Punktach odbioru i Samoobsługowych urządzeniach na terenie Auchan (zwanych dalej łącznie „Punktami Auchan”);

- zewnętrznych Punktach odbioru i Samoobsługowych urządzeniach (zwanych dalej łącznie „Zewnętrznymi punktami”);

znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.

3.13. Punkt odbioru – wskazana przez Sprzedawcę lokalizacja, w której można dokonać odbioru osobistego Towarów. Wykaz Punktów odbioru znajduje się w zakładce "Punkty odbioru".

3.14.Samoobsługowe urządzenie – wskazane przez Sprzedawcę samoobsługowe urządzenie z regulowanymi strefami temperatur (umożliwiające przechowywanie produktów świeżych i mrożonek), służące do odbioru zamówionych Towarów. Wykaz Samoobsługowych urządzeń znajduje się w zakładce „Punkty odbioru”.

3.15. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Cyfrowego Konta Auchan przez Użytkownika na stronie www.auchandirect.pl, bądź za pomocą Aplikacji Mobilnej Auchan, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

3.16. Cyfrowe Konto Auchan – indywidualne konto Użytkownika utworzone po Rejestracji na stronie www.auchandirect.pl, bądź za pomocą Aplikacji Mobilnej Auchan, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług konta, opisanych w § 6 Regulaminu.

3.17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zarejestrowała Cyfrowe Konto Auchan i korzysta z jego funkcjonalności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.18. Aplikacja Mobilna Auchan – aplikacja mobilna, za pomocą której można korzystać mobilnie z Cyfrowego Konta Auchan. Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store lub GooglePlay. Warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej Auchan znajdują się na stronie www.auchandirect.pl.

3.19. Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość.

3.20. Strony - Zamawiający i Sprzedawca;

3.21 Program lojalnościowy Skarbonka lub Program - program lojalnościowy Skarbonka, którego organizatorem jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, realizowany w sklepach prowadzonych pod marką Auchan. Zasady programu lojalnościowego Skarbonka dostępne są na stronie www.auchan.pl i w Aplikacji Mobilnej Auchan.  

3.22 Powiązane Konta - zsynchronizowane Cyfrowe Konto Auchan z kontem Skarbonka, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie swoimi danymi oraz korzystanie z funkcjonalności Programu lojalnościowego Skarbonka drogą cyfrową.

§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.Świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan oraz sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:

1.1. Rejestrację;

1.2.Korzystanie z funkcjonalności Cyfrowego Konta Auchan, o których mowa w § 6 Regulaminu.

2. Przeglądanie stron AuchanDirect, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Cyfrowego Konta Auchan, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Użytkowników po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan. W czasie przeglądania zawartości sklepu AuchanDirect oraz Aplikacji Mobilnej Auchan Użytkownikom mogą być wyświetlane bannery reklamowe. Wyświetlanie banerów reklamowych nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan.

4. Rejestracja Cyfrowego Konta Auchan i usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, świadczone są bez opłat.

5. W ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

5.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Administratora Cyfrowego Konta;

5.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Administratora Cyfrowego Konta lub osób trzecich;

5.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. W celu właściwego korzystania z Cyfrowego Konta Auchan w tym AuchanDirect Użytkownik lub Zamawiający powinni posiadać:

6.1 komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;

6.1.1 włączyć obsługę plików cookies,

6.1.2 włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up),

6.1.3 włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

6.1.4 system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).

6.2 Korzystanie z AuchanDirect możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest już przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny. Aplikacja Mobilna Auchan umożliwia uruchomienie powiadomień Push. Można wyrazić zgodę na ich wyświetlanie za pomocą odpowiedniej konfiguracji ww. aplikacji. Powiadomienia Push mogą być w każdym czasie wyłączone.

7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający musi posiadać Cyfrowe Konto Auchan, adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

8. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Konta Auchan w AuchanDirect, w tym przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach AuchanDirect oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

§ 3.Towary z asortymentu AuchanDirect.

 

1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych AuchanDirect, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.

2. Zdjęcia zamieszczane na stronach AuchanDirect i Aplikacji Mobilnej Auchan służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.

4.Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach AuchanDirect i Aplikacji Mobilnej Auchan podlegają ochronie prawnej.

5. Wszystkie towary oferowane na stronach AuchanDirect i Aplikacji Mobilnej Auchan są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży w sklepie Auchan Direct.

 

1. Zamawiający składa Zamówienie, korzystając z Koszyka.

2. Sprzedawca realizuje Zamówienie, jeżeli jego wartość wynosi co najmniej 100 (sto) złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są przyjmowane.

3. W czasie kompletowania Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, godziny, miejsca dostawy, lub Samoobsługowego urządzenia lub Punktu odbioru, oraz formy Płatności. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Zamawiających posiadających Cyfrowe Konto Auchan, po zalogowaniu. Zamawiający, który nie posiada Konta, powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.

4. Zamawiający w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy dostawą Zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy lub Samoobsługowego urządzenia lub Punktu odbioru. W przypadku wyboru opcji dostawy Zamówienia pod wskazany adres dostawy Zamawiający w czasie składania Zamówienia podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy. W przypadku wyboru opcji dostawy do Samoobsługowego urządzenia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru Zamawiający musi wybrać jeden z adresów dostępnych w zakładce „Punkty odbioru”. Zamówienie alkoholu nie jest możliwe w przypadku wyboru odbioru zamówionych Towarów w Samoobsługowym urządzeniu lub określonych Punktach odbioru.

5. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy, ewentualnie Opłaty za Odbiór osobisty (zależnie od wybranej przez Zamawiającego opcji dostawy), zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z kodem rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

6. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z Regulaminem.

7. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia Umowy jest placówka Auchan Direct zlokalizowana w Piasecznie, przy ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno.

8. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

9. Zamawiający może skorzystać z następujących metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

9.1 W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

9.2 Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie, korzystając z opcji w ramach Cyfrowego Konta Auchan.

10.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:

10.1.przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 8 powyżej;

10.2. dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

10.3.zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Cyfrowym Koncie Auchan Zamawiającego.

11. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Cyfrowym Koncie Auchan w zakładce zawierającej historię Zamówień. Funkcja ta jest również dostępna w Aplikacji Mobilnej Auchan.

12. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.

13. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym zamówionym Towarze jest wiążąca dla Stron i nie może ulec zmianie.

14. Cena nie zawiera Kosztów dostawy oraz Opłaty za Odbiór osobisty. Cennik Kosztów dostawy i Opłat za Odbiór osobisty znajduje się na stronie www.auchandirect.pl lub w Aplikacji Mobilnej Auchan w zakładce "Koszty dostawy". Koszty dostawy lub Opłaty za Odbiór osobisty zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może anulować Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Cyfrowe Konto Auchan na stronie www.auchandirect.pl, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. Opcja, o której mowa w zdaniu powyżej, nie jest dostępna w Aplikacji Mobilnej Auchan.

16. Anulowanie Zamówienia jest możliwe, jeśli zostanie złożone Sprzedawcy przez Zamawiającego:

- do godz. 12:30, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na ten sam dzień w godzinach 18.00-22.00;

- do godz. 13.00, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na kolejny dzień w godzinach 8.00-14.00;

- do godz. 23.00, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na kolejny dzień w godzinach 15.00-22.00.

W przypadku anulowania Zamówienia Sprzedawca dokona pełnego zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

17. Zamawiający ma możliwość dokonania modyfikacji Zamówienia po zalogowaniu się na swoje Cyfrowe Konto Auchan na stronie www.auchandirect.pl, z zastrzeżeniem ust. 18 i 19 poniżej. Opcja, o której mowa w zdaniu powyżej, nie jest dostępna w Aplikacji Mobilnej Auchan.

18. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa, jeśli zostanie dokonana przez Zamawiającego:

- do godz. 12:30, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na ten sam dzień w godzinach 18.00-22.00;

- do godz. 13.00, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na kolejny dzień w godzinach 8.00-14.00;

- do godz. 23.00, jeśli termin dostawy Zamówienia lub odbioru osobistego Zamówienia w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu określono na kolejny dzień w godzinach 15.00-22.00.

19. Modyfikacja Zamówienia może obejmować Towary, adres dostawy, Punkt odbioru, Samoobsługowym urządzeniu, termin dostawy lub termin odbioru osobistego. Sposób płatności nie może ulec zmianie. W przypadku modyfikacji Zamówienia w ten sposób, że powstanie nadpłata po stronie Zamawiającego, Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje, jak przy standardowym procesie składania Zamówienia. Nie ma możliwości modyfikacji sposobu dostawy Zamówienia z dostawy na podany przez Zamawiającego adres dostawy na odbiór osobisty w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu.

§ 5.Rejestracja.

 

1. Rejestracja jest bezpłatna.

2. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności Cyfrowego Konta Auchan, w tym do złożenia Zamówienia.

3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stroniewww.auchandirect.pl lub w Aplikacji Mobilnej Auchan, akceptację Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Potwierdzam i rejestruję się”.

4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Cyfrowego Konta Auchan.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Administrator Cyfrowego Konta Auchan, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

 

§ 6.Cyfrowe Konto Auchan.

 

1.Posiadanie Cyfrowego Konta Auchan umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

1.1. składanie Zamówień tylko na stronie www.auchandirect.pl;

1.2.wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

1.3.tworzenie listy zakupów tylko na stronie www.auchandirect.pl;

1.4. przeglądanie historii Zamówień;

1.5. zamówienie newslettera AuchanDirect;

1.6. zamówienie newslettera sklepów stacjonarnych Auchan Polska Sp. z o.o.;

1.7. otrzymywanie i przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych;

1.8. wyrażenie zgód marketingowych;

1.9. otrzymanie faktury VAT;

1.10.korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Auchan;

1.11 uproszczoną rejestrację Karty Skarbonka;

1.12 zarządzanie i podgląd danych związanych z Kartą Skarbonka;

1.13 możliwość posiadania Powiązanych Kont.

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Zabrania się udostępniania przez Użytkownika swojego Cyfrowego Konta Auchan osobom trzecim. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.

4.Cyfrowe Konto Auchan jest prowadzone dla Użytkownika przez czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Cyfrowego Konta Auchan bez podania przyczyny. W tym celu wystarczy:

1) zalogować się do Cyfrowego Konta Auchan poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub w Aplikacji Mobilnej Auchan i w zakładce Moje Informacje nacisnąć przycisk „Usuń Konto”, a następnie potwierdzić swoją decyzję; lub

2) skierować do Administratora Cyfrowego Konta Auchan jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, będące wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan, na adres e-mail: bok.direct@auchan.pl lub listownie na adres ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed wysłaniem wypowiedzenia lub rezygnacji poprzez przycisk „Usuń Konto”. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach i w terminach określonych w § 9 Regulaminu.

6. Po otrzymaniu przez Administratora Cyfrowego Konta Auchan wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Cyfrowego Konta Auchan, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Administratora Cyfrowego Konta Auchan.

7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Cyfrowego Konta Auchan, o którym mowa powyżej, Administrator Cyfrowego Konta Auchan zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

8. Administrator Cyfrowego Konta Auchan zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Użytkownika z Cyfrowego Konta Auchan w tym z Auchan Direct w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) zaprzestanie korzystania z Cyfrowego Konta Auchan przez Użytkownika, co najmniej przez 3 lata liczone od ostatniego logowania Użytkownika lub ostatniej transakcji dokonanej w Auchan Direct lub w Powiązanym Koncie Skarbonka.

9. Administrator Cyfrowego Konta Auchan w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 Regulaminu może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy Rejestracji. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 Regulaminu Cyfrowe Konto Auchan Użytkownika zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Administratora Cyfrowego Konta Auchan po upływie 14 dni od daty otrzymania przez Niego wypowiedzenia, o ile Użytkownik nie zaloguje się w okresie wypowiedzenia do Cyfrowego Konta Auchan.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Cyfrowego Konta Auchan.

11.Z tytułu usunięcia Cyfrowego Konta Auchan nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Towarów nabytych przez Zamawiającego.

12. Warunki zamawiania i rezygnacji z newsletterów określają odrębne zasady umieszczone na stronie www.auchandirect.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

 

§ 7. Płatności.

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający może ─ według swojego wyboru ─ dokonać Płatności przed dostarczeniem Towarów (przedpłata) albo, w przypadku wyboru opcji dostawy Towarów na podany przez Zamawiającego adres dostawy, przy odbiorze zamówionych Towarów (w chwili realizacji dostawy Towarów). Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w określonym Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu.

2. W przypadku Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów, Zamawiający – wedle swego wyboru – dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

2.1. dla Zamówienia na ten sam dzień dostępną formą płatności jest płatność kartą płatniczą przy składaniu Zamówienia;

2.2. dla Zamówienia na kolejne dni dostępne formy płatności to:

- przelew bankowy;

- karta płatnicza;

przy składaniu Zamówienia;

2.3. dla Zamówienia z odbiorem osobistym w wybranym Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu niezależnie od wybranego dnia odbioru dostępną formą płatności jest płatność kartą płatniczą przy składaniu Zamówienia.

3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

4. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio u pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar. Gotówka ani inne formy płatności nie są przyjmowane.

 

§ 8. Dostawa Towarów.

 

1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień (w tym nie jest możliwy odbiór osobisty w Punktach odbioru oraz w Samoobsługowym urządzeniu) w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

1.1. 1 stycznia – Nowy Rok,

1.2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

1.3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

1.4. drugi dzień Wielkiej Nocy,

1.5. 1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),

1.6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

1.7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,

1.8. dzień Bożego Ciała,

1.9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1.10. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,

1.11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

1.12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

1.13. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dodatkowo Punkty odbioru zamknięte są w niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia AuchanDirect, Samoobsługowych urządzeń, Punktów odbioru. W dniach, w których AuchanDirect, Samoobsługowe urządzenia oraz Punkty odbioru będą zamknięte, nie będzie można rezerwować terminu dostawy lub odbioru osobistego. O zamknięciu AuchanDirect, Samoobsługowych urządzeń, Punktów odbioru w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronach internetowych www.auchandirect.pl i w Aplikacji Mobilnej Auchan.

3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów lub odbiór osobisty Towarów w Punktach odbioru w terminie i przedziałach godzinowych wybranych przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedawcę. Przedziały godzinowe, w których realizowane są dostawy Towarów lub odbiór osobisty Towarów w Punkcie odbioru lub w Samoobsługowym urządzeniu, określone są w zakładce „Godziny dostaw ” na stronie www.auchandirect.pl.

4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. W takim przypadku stosuje się postanowienie § 4 ust. 12 Regulaminu.

5. Sprzedawca informuje, że realizuje dostawy Towarów tylko na określonym obszarze. Stosowne informacje dostępne są w zakładce „obszar dostawy” na stronie AuchanDirect. Zamawiający może sprawdzić, czy dany adres znajduje się w obszarze dostawy AuchanDirect, za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronach AuchanDirect, po wpisaniu kodu pocztowego miejsca dostawy.

6.W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację Zamówienia pod ten adres.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie swoimi środkami transportu.

8. Podczas wydawania Towaru (z opcją dostawy na podany adres Zamawiającego lub odbiór osobisty w Punkcie odbioru) Zamawiający powinien w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

9. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

10.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

11. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego Kosztami dostawy oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa (np. sałata).

12. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie odbioru konieczne jest wybranie przez Zamawiającego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać Zamówienie. Przedział czasowy dla Zamówienia z odbiorem na ten sam dzień wynosi 4 godziny, zaś na kolejne dni 2 godziny. W przypadku nieodebrania Zamówienia w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego Opłatą za Odbiór osobisty oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

13. Do odbioru osobistego w Punkcie odbioru konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

14. W przypadku odbioru osobistego Zamówienia w Samoobsługowym urządzeniu konieczne jest wybranie przez Zamawiającego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać Zamówienie. Przedział czasowy dla Zamówienia z odbiorem na ten sam dzień wynosi 4 godziny, zaś na kolejne dni 2 godziny. Sprzedawca prześle na nr telefonu oraz na podany przez Zamawiającego adres e-mail informacje o dostępności zamówionego Towaru w Samoobsługowym urządzeniu wraz z kodem dostępowym. W przypadku nieodebrania Towaru w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego Opłatą za odbiór osobisty oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

15. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.

16.Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

§ 9.Prawo odstąpienia.

 

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:

2.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2.5. w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

2.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.

3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub na stronie internetowej AuchanDirect w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail bok.direct@auchan.pl.

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronach AuchanDirect. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty dostawy lub Opłaty za Odbiór osobisty, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres (Auchan Polska sp. z o.o., Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Zamawiający.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zamawiający odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Zamawiającego pokrycia związanych z tym kosztów.

10.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Towarów.

11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym niebędącym Konsumentami.

 

§ 10. Reklamacje.

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Cyfrowego Konta Auchan oraz serwisu AuchanDirect lub Aplikacji Mobilnej Auchan mogą być zgłaszane:

2.1. na piśmie, na adres (Auchan Polska sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno), w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;

2.2. pocztą elektroniczną, na adres: bok.direct@auchan.pl;

2.3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie AuchanDirect (przycisk „Formularz kontaktowy”).

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Auchan Polska sp. z o.o. w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Auchan Polska sp. z o.o. powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno.

7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

10. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).

11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

12. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej AuchanDirect umieszczonego w zakładce wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

 

 

§ 11. Usługi w ramach Programu lojalnościowego Skarbonka dostępne w Cyfrowym Koncie Auchan.

1. Cyfrowe Konto Auchan poprzez Aplikację Mobilną Auchan daje możliwość Powiązania Kont. Usługa ta dostępna jest po dodaniu przez Użytkownika Karty Skarbonka do Cyfrowego Konta Auchan. Dodanie Karty Skarbonka jest dobrowolne i jest możliwe na dwa sposoby:

  1. uproszczona rejestracja nieaktywnej Karty Skarbonka dzięki użyciu przez Użytkownika danych z Cyfrowego Konta Auchan uzupełnionych o adres korespondencyjny, numer Karty Skarbonka i kod weryfikacyjny do wypełnienia formularza elektronicznego oraz akceptację Regulaminu Programu lojalnościowego Skarbonka, umożliwiająca korzystanie z wszystkich funkcjonalności Programu lojalnościowego Skarbonka;

  2. dodanie przez Użytkownika wcześniej zarejestrowanej  Karty Skarbonka do Cyfrowego Konta Auchan poprzez podanie numeru tej Karty Skarbonka i aktualnego adresu korespondencyjnego oraz akceptację Regulaminu Programu lojalnościowego Skarbonka. 

2. W przypadku niezgodności danych z Karty Skarbonka z danymi Cyfrowego Konta Auchan konieczna jest aktualizacja danych przez Użytkownika w dowolnym Sklepie, bądź poprzez infolinię o numerze 0048 22 726 33 09. 

3. Lista Sklepów uczestniczących w Programie lojalnościowym  Skarbonka znajduje się w Regulaminie Programu Załącznik nr 1. 

4. Powiązane Konta zapewniają bieżącą aktualizację danych uczestnika Programu lojalnościowego Skarbonka.

5. Powiązane Konto umożliwia wyświetlanie następujących danych Programu lojalnościowego Skarbonka w Cyfrowym Koncie Auchan: 

  1. numeru i barkodu Karty Skarbonka;

  2. aktualnego salda Konta Skarbonka;

  3. ostatnich 10 transakcji wykonanych z użyciem Karty Skarbonka;

  4. ofert specjalnych  dla osób posiadających Powiązane Konta.

6. Powiązane Konta dają możliwość w dowolnym momencie, dla dodanej Karty Skarbonka, zakończenia uczestnictwa w Programie lojalnościowym Skarbonka, które skutkuje utratą zebranych i niewykorzystanych Rabatów na koncie Skarbonka. W takim przypadku Cyfrowe Konto Auchan zachowa pozostałe funkcjonalności. 

7. Usunięcie  Cyfrowego Konta Auchan  z dodaną w koncie Kartą Skarbonka nie skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie lojalnościowym Skarbonka. Uczestnik nadal pozostaje w Programie lojalnościowym Skarbonka i może korzystać z Karty Skarbonka zachowując saldo i historię zakupów, tracąc jedynie możliwość korzystania z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie.

8. Użytkownik Cyfrowego Konta Auchan może mieć jednocześnie dołączoną do konta tylko jedną Kartę Skarbonka.

 

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

1.1. nie świadczy usług posprzedażnych;

1.2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66 (1) § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

1.3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

1.4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów o dostarczanie takich treści;

1.5. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

1.6. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.7. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

1.8. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

1.9. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

1.10. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

2. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie auchandirect.pl i w Aplikacji Mobilnej Auchan.

5. Auchan Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Auchan Polska sp. z o.o. określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Auchan Polska sp. z o.o. a także w celu usprawnienia działania Cyfrowego Konta Auchan, strony internetowej AuchanDirect lub Aplikacji Mobilnej Auchan oraz obsługi Użytkowników Cyfrowego Konta Auchan, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

6. O zmianie Regulaminu Auchan Polska sp. z o.o. powiadamia zarejestrowanych Użytkowników, Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej AuchanDirect oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

7. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników/Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Cyfrowego Konta Auchan w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 6 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.