Regulamin

Regulamin AuchanDirect.pl

 

§ 1.     Postanowienia ogólne i definicje.

1.         Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod adresem elektronicznym www.auchandirect.pl.

2.         Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2.1.      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);

2.2.      Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

2.3.      Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

2.4.      Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

3.         Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

3.1.      Sprzedawca – Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062578, o kapitale zakładowym 48 506 000 PLN, NIP 527-23-59-806, REGON 017400686, dokonujący za pomocą sklepu AuchanDirect sprzedaży detalicznej Towaru na odległość.

3.2.      AuchanDirect – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.auchandirect.pl .

3.3.      Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów Towarów w AuchanDirect.

3.4.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.5.      Zamówienie – zamówienie obejmujące Towary będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach AuchanDirect przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności i godziny dostawy Towarów.

3.6.      Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach AuchanDirect, za pomocą którego Zamawiający wybiera Towar będący przedmiotem Zamówienia.

3.7.      Towar – rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być zamawiane w  AuchanDirect.

3.8.      Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3.9.      Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

3.10.   Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3.11.   Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych  osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Zamawiającego w sklepie AuchanDirect, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu.

3.12.   Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego w sklepie AuchanDirect, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług AuchanDirect, opisane w § 6 niniejszego Regulaminu.

3.13.   Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość.

3.14.   Strony - Zamawiający i Sprzedawca.

 

§ 2.     Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.         Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:

1.1.      Rejestrację;

1.2.      Korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w § 6.

2.         Przeglądanie stron AuchanDirect, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w AuchanDirect, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które  dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Zamawiających po zalogowaniu do Konta w AuchanDirect.

3.         Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1.2 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.

4.         Rejestracja w AuchanDirect i usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, świadczone są bez opłat.

5.         W ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, w tym:

5.1.      Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności AuchanDirect;

5.2.      Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich;

5.3.      Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.         W celu właściwego korzystania z AuchanDirect Zamawiający powinien posiadać:

6.1 komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;

6.1.1 włączyć obsługę plików cookies,

6.1.2 włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up),

6.1.3 włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

6.1.4 system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).

6.2 Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM z zainstalowaną aplikacją mobilną. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest już przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.

7.         W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

8.         Przed rozpoczęciem korzystania z AuchanDirect, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach AuchanDirect.

 

§ 3.     Towary z asortymentu AuchanDirect

1.         Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych AuchanDirect, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.

2.         Zdjęcia zamieszczane na stronach AuchanDirect służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

3.         W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.

4.         Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach AuchanDirect podlegają ochronie prawnej.

5.         Wszystkie towary oferowane na stronach AuchanDirect są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone  do obrotu.

 

§ 4.     Zawarcie umowy sprzedaży

1.         Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

2.         Sprzedawca realizuje Zamówienie, jeżeli jego wartość wynosi co najmniej 100 (sto) złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są przyjmowane.

3.         W czasie kompletowania Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Zamawiających zarejestrowanych w AuchanDirect (posiadających Konto), po zalogowaniu. Zamawiający, który nie posiada Konta powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.

4.         W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy.

5.         W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z kodem rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

6.         W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.         Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy.

8.         Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

9.         Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

9.1 W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

9.2 Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

10.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:

10.1.   przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w § 4 ust. 8 powyżej;

10.2.   dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

10.3.   zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego.

11.       Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Zamówień.

12.       W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.

13.       Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.

14.       Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie AuchanDirect w zakładce "Koszty dostawy". Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może anulować lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto.

16. Anulowanie Zamówienia jest możliwe, jeśli zostanie złożone Sprzedawcy przez Zamawiającego:

- do godz. 12:30, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na ten sam dzień w godzinach 18.00-22.00;

- do godz. 13.00, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na kolejny dzień w godzinach 8.00-14.00;

- do godz. 23.00, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na kolejny dzień w godzinach 15.00-22.00.

W przypadku anulowania  Zamówienia Sprzedawca dokona pełnego zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

17. Zamawiający ma możliwość dokonania modyfikacji Zamówienia.

18. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa, jeśli zostanie dokonana przez Zamawiającego:

- do godz. 12:30, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na ten sam dzień w godzinach 18.00-22.00;

- do godz. 13.00, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na kolejny dzień w godzinach 8.00-14.00;

- do godz. 23.00, jeśli termin dostawy Zamówienia określono na kolejny dzień w godzinach 15.00-22.00.

19. Modyfikacja Zamówienia może obejmować Towary, adres dostawy, termin dostawy. Sposób płatności nie może ulec zmianie. W przypadku modyfikacji Zamówienia w ten sposób, że powstanie nadpłata po stronie Zamawiającego Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje, jak przy standardowym procesie składania Zamówienia.

 

§ 5.     Rejestracja

1.         Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

2.         Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

3.         Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie AuchanDirect oraz kliknięcie przycisku „Potwierdzam i rejestruję się”.

4.         Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

5.         W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta.

6.         Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

 

§ 6.     Konto Zamawiającego.

1.         Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

1.1.      składanie Zamówień;

1.2.      wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

1.3.      tworzenie listy zakupów;

1.4.      przeglądanie historii Zamówień;

1.5.      zamówienie newslettera;

1.6.      przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych;

1.7     otrzymanie faktury VAT.

2.         Login i hasło mają charakter poufny.

3.         Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. Jednakże Zamawiający może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.

4.         Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony.

5.         Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail:bok.direct@auchan.pl lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach i w terminach określonych w § 9 Regulaminu.

6.         Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

7.         W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

8.         Z tytułu usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów nabytych przez Zamawiającego.

9.         Warunki zamawiania i rezygnacji z newslettera określają odrębne zasady umieszczone na stronach Sprzedawcy w zakładce Newsletter.

 

§ 7.     Płatności

1.         Zamawiający może   według swojego wyboru dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionych Towarów (w chwili realizacji dostawy Towarów).

2.         W przypadku Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów, Zamawiający – wedle swego wyboru – dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

2.1. dla Zamówień na ten sam dzień dostępną formą płatności jest płatność kartą płatniczą przy składaniu Zamówienia;

2.2. dla Zamówień na kolejne dni dostępne formy płatności to: 

- przelew bankowy;

- karta płatnicza;

przy składaniu Zamówienia.

3.         W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

4.         Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w § 7 ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

5.         W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio u pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar. Gotówka ani inne formy płatności nie są przyjmowane.

 

§ 8.     Dostawa Towarów.

1.         Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

1.1.      1 stycznia – Nowy Rok,

1.2.      6 stycznia – Święto Trzech Króli,

1.3.      pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

1.4.      drugi dzień Wielkiej Nocy,

1.5.      1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),

1.6.      3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

1.7.      pierwszy dzień Zielonych Świątek,

1.8.      dzień Bożego Ciała,

1.9.      15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1.10.   1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,

1.11.   11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

1.12.   25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

1.13.   26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

2.         Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia AuchanDirect. W dniach, w których AuchanDirect będzie zamknięte nie będzie można rezerwować terminu dostawy. O zamknięciu AuchanDirect w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronach internetowych AuchanDirect.

3.         Sprzedawca realizuje dostawy Towarów w terminie i przedziałach godzinowych wybranych przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedawcę. Przedziały godzinowe, w których realizowane są dostawy Towarów, określone są w zakładce „Godziny dostaw ” na stronie AuchanDirect.

4.         W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. W takim przypadku stosuje się postanowienie § 4 ust. 12.

5.         Sprzedawca informuje, że realizuje dostawy Towarów tylko na określonym obszarze. Stosowne informacje dostępne są w zakładce „obszar dostawy na stronie AuchanDirect. Zamawiający może sprawdzić, czy dany adres znajduje się w obszarze dostawy AuchanDirect za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronach AuchanDirect, po wpisaniu kodu pocztowego miejsca dostawy.

6.         W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację Zamówienia pod ten adres.  

7.         Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie swoimi środkami transportu.

8.         Podczas wydawania Towaru Zamawiający powinien w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

9.         Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

10.       Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

11.       Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa (np. sałata).

12.       Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.

13.       Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

§ 9.      Prawo odstąpienia

1.         Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

2.         Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:

2.1.      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2.2.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2.3.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.4.      w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2.5.      w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

2.6.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.7.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty;

3.         W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub na stronie internetowej AuchanDirect w zakładce „Kontakt ”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

4.         W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronach AuchanDirect. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

5.         Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w § 9 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.         W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

7.         Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy („Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o., Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Zamawiający.

8.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w § 9 ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.         Zamawiający odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Konsumenta pokrycia związanych z tym kosztów.

10.       Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

11.       Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.

 

§ 10.  Reklamacje

1.         Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.         Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów oraz serwisu AuchanDirect, mogą być zgłaszane:

2.1.      na piśmie, na adres Sprzedawcy („Auchan E-Commerce Polska” sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno), w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej; 

2.2.      pocztą elektroniczną, na adres: bok.direct@auchan.pl ;

2.3.      za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie AuchanDirect (przycisk „Formularz kontaktowy ”)

3.         Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

4.         O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

5.         O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.         Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612 § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno.

7.         Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8.         Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9.         Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

10.       Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).

11.       Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

12.       Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej AuchanDirect umieszczonego w zakładce wzór zgłoszenia reklamacyjnego . Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

 

§ 11.  Dane osobowe

1.         Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach AuchanDirect jest Sprzedawca (Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno). Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

2.         Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez AuchanDirect plikach cookies zawiera dokument zatytułowany „Polityka Prywatności”, dostępny na stronie internetowej AuchanDirect w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 12.  Postanowienia końcowe

1.         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

1.1.      nie świadczy usług posprzedażnych;

1.2.      nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

1.3.      nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

1.4.      nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów o dostarczanie takich treści;

1.5.      nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

1.6.      nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.7.      nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

1.8.      nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

1.9.   nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

1.10.   Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

2. Sprzedawca informuje ponadto, że Zamawiający będący Konsumentem:

2.1 może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o roztrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy lub zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między takim Zamawiającym, a Sprzedawcą;

2.2 uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie roztrzygnięcia sporu między takim Zamawijącym, a Usługodawcą, zwracając sie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

4.         Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

5.         Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie auchandirect.pl.  

6.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej AuchanDirect i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

7.         O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej AuchanDirect.

8.         Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w AuchanDirect w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 12 ust. 6 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5.