Regulamin akcji „Rabaty na dostawę” 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.                         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Rabaty na dostawę” (dalej: „Akcja”).

2.                         Organizatorem Akcji jest „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062578, NIP: 5272359806, o kapitale zakładowym 48 506 000,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.                         Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

4.                         Akcja trwa od 16 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji

 

1.                         Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1.           posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2.           stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3.           posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.                         Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.                         Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady

 

1.                         W ramach Akcji, Uczestnikowi dokonującemu zakupów towarów za pośrednictwem Strony przy wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 300 zł brutto do 399,99 zł brutto, zostanie automatycznie naliczony kod rabatowy na dostawę na kolejne dni w wysokości 10 zł. Kod rabatowy na dostawę nie będzie naliczany w przypadku zamówienia z dostawą na ten sam dzień.

2.                         W ramach Akcji, Uczestnikowi dokonującemu zakupów towarów za pośrednictwem Strony przy wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 400 zł brutto zostanie automatycznie naliczony kod rabatowy na dostawę na kolejne dni w wysokości 19,90 zł. Kod rabatowy na dostawę nie będzie naliczany w przypadku zamówienia z dostawą na ten sam dzień.

3.                         Kod rabatowy pomniejszy koszt dostawy w momencie kiedy Uczestnik spełni warunek, o którym mowa w ust. 1 § 3 Regulaminu – Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od kosztu dostawy zamówienia wartość  rabatu na dostawę w wysokości 10 zł, wówczas koszt dostawy dla Uczestnika wyniesie w przypadku zamówienia z dostawą na kolejne dni 9,90 zł.

4.                         Kod rabatowy pomniejszy koszt dostawy w momencie kiedy Uczestnik spełni warunek, o którym mowa w ust. 2 § 3 Regulaminu – Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie od kosztu dostawy zamówienia wartość  rabatu na dostawę w wysokości 19,90 zł, wówczas koszt dostawy dla Uczestnika wyniesie w przypadku zamówienia z dostawą na kolejne dni 0 zł.

5.                         Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na dostawę.

 

§ 4. Reklamacje

 

1.                         Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.                         Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Rabaty na dostawę”

3.                         Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego (ewentualnie adresem e-mail), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.                         Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5.                         O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.                         Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.                         Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.                         Uczestnicy Akcji poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Auchan E-Commerce Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe w postaci adresu email, Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, kod pocztowy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji, w tym przyznania kodów rabatowych oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji i przyznania ewentualnych kodów rabatowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3.                         Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4.                         W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.

5.                         Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

6.                         Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem www.auchandirect.pl