Regulamin akcji "Oferta urodzinowa"

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Oferta urodzinowa” (dalej: „Akcja”).
2. Organizatorem akcji jest „Auchan Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 zł, adres elektroniczny: 
bok.direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).
3. Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: 
www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.
4. Akcja trwa od 07.05.2021 r. do 12.05.2021 r.
 

§2. Uczestnictwo w Akcji

 

1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:


1.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.2. stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.3. posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.


2. Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Babice, Izabelin, Marki, Ząbki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Magdalenka, Lesznowola, Zalesie Górne i okolic, Głosków i okolice, Góra Kalwaria i okolice, Grodzisk Mazowiecki i okolice, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Otrębusy, Komorów i okolice, Nadarzyn i okolice, Prażmów, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Wólka Kosowska i okolice, Łoś i okolice, Grójec i okolice, Legionowo i okolice, Nieporęt i okolice, Jabłonna. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.
3. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 

§3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady


 1. W ramach Akcji, Uczestnikowi dokonującemu zakupów towarów za pośrednictwem Strony przy wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 300 zł brutto zostanie automatycznie naliczony kod rabatowy na dostawę o wartości 14,90 zł. Kod rabatowy na dostawę nie będzie naliczany w przypadku zamówienia z dostawą na ten sam dzień.
2. Kod rabatowy
automatycznie pomniejszy koszt dostawy w momencie kiedy Uczestnik spełni warunek, o którym mowa w ust. 1 § 3 Regulaminu – Uczestnik powinien się upewnić, że system automatycznie zmniejszył            koszty      dostawy zamówienia o wartość zakupów za min. 300 zł, wówczas koszt dostawy  takiego zamówienia  wynosi 0 zł.    
3.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na dostawę.
 

§4. Reklamacje

 

1. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan Polska” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
bok.direct@auchan.pl z dopiskiem „Oferta urodzinowa”
3. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego (ewentualnie adresem e-mail), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest Organizator.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności przetwarzania danych osobowych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji powyższego celu.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Organizatora danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail 
daneosobowe@auchan.pl.
5. Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora.
6. Dane osób składających reklamacje będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ich podania.
7. Osobom składającym reklamacje przysługuje prawo do:


a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,

b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych osób składających reklamację.


8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
10. W ramach Akcji Organizator wysyła na adres e-mail Uczestnika wiadomości bezpośrednio dotyczące przebiegu Akcji i udziału Uczestnika w Akcji.
11. Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
12. Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym, pod adresem 
www.auchandirect.pl.