Regulamin akcji „Zimobranie”

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.                         Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Zimobranie” (dalej: „Akcja”).

2.                         Organizatorem Akcji jest „Auchan Polska” Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 526-03-09-174, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 zł, adres elektroniczny: direct@auchan.pl (dalej: „Organizator”).

3.                         Akcja jest organizowana za pomocą strony internetowej Organizatora: www.auchandirect.pl, (zwanej dalej: „Stroną”). W celu właściwego korzystania ze Strony Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

4.                         Akcja trwa od 25 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji 

1.                         Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, które łącznie:

1.1.1.               - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą dokonywać zakupów towarów w AuchanDirect,

1.1.2.              -  stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej,

1.1.3.               - posiadają adres objęty obszarem dostawy AuchanDirect.

2.                         Obszar dostawy AuchanDirect, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej, obejmuje Warszawę, Łomianki, Piaseczno, Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorną, Magdalenkę, Lesznowolę, Zalesie Górne i okolice oraz Głosków i okolice, Izabelin, Babice Nowe i okolice, Góra Kalwarii i okolice, Raszyn i okolice, Michałowice, Marki i Ząbki, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Wólka Kosowska, Łoś i okolice, Tarczyn i okolice, Grójec i okolice, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i okolice, Sulejówek, Halinów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest objęty obszarem dostawy AuchanDirect, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym w serwisie internetowym AuchanDirect, pod adresem www.auchandirect.pl.

3.                        Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji i jego zasady 

1.                         W okresie trwania Akcji, Uczestnikowi dokonującemu zamówienia w okresie od 25 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. za pośrednictwem Strony internetowej  www.auchandirect.pl przy wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 300 zł brutto, przysługuje kod rabatowy na darmową dostawę, który klient powinien wpisać podczas finalizacji zakupów, kod rabatowy jest widoczny na banerze reklamowym na stronie głównej sklepu, treść kodu: FERIE2019.

2.                         Dodatkowo po spełnieniu warunków z ust. 1 powyżej w dniu 1 lutego 2019 r. (maksymalnie do godziny 12:00), zostanie przypisany do Cyfrowego Konta Auchan klienta dodatkowy kod rabatowy na zakupy o wartości 10,10 zł brutto, który klient będzie mógł wykorzystać do dnia 10 lutego 2019 r.

3.                         Kody rabatowe nie obowiązują w usłudze dostaw tego samego dnia oraz zamówień z usługą odbioru osobistego. Kody nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.

4.                         Kod rabatowy  o którym mowa w ust. 1 powyżej pomniejszy koszt dostawy w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie kosztu dostawy zamówienia.

5.                         Kod rabatowy  o którym mowa w ust. 2 powyżej pomniejszy wartość zakupów w momencie kiedy Uczestnik podczas dokonywania zakupów wpisze kod podczas finalizacji zamówienia. Uczestnik powinien się upewnić, że system zamówień potwierdził odjęcie wartości kodu od wartości zakupów.

6.                         Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, za uzyskany rabat na dostawę. Przypisanych kodów nie można przypisać do konta innego Klienta. 

§ 4. Reklamacje 

1.                         Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia reklamacji w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.                         Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora („Auchan Polska” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: direct@auchan.pl z dopiskiem „Zimobranie”

3.                         Reklamacja powinna  zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres email reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4.                         Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

5.                         O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6.                         Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1.                         Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.                         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest Organizator.

3.                         Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrzeniu reklamacji.

4.                         Dostęp do danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy spółki oraz pracownicy podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe.

5.                         Dane będą przetwarzane przez czas rozpatrzenia reklamacji, a w uzasadnionych przypadkach do upływu terminu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora.

6.                         Osobom, których dane są przetwarzane w związku z rozpatrzeniem reklamacji przysługuje prawo do:

7.                             -żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych;

8.                             -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez danych osobowych.

9.                         Dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.                       W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl.

11.                      Niniejsza Akcji nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

12.                      Zasady Akcji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.